3393. Structuurvisie Energie gemeente Enschede

De gemeente Enschede wil een energievisie vaststellen om de energietransitie te versnellen en in goede banen te leiden. De energievisie gaat in op het beleid tot 2030, met een doorkijk naar 2050. In de energievisie wordt onder andere gekeken naar locaties voor opwekking van duurzame energie, energiebesparing en het uitfaseren van het gebruik van aardgas. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het plan, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is door de gemeente gevraagd het milieueffectrapport inhoudelijk te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente Enschede wil een energievisie vaststellen om de energietransitie te versnellen en in goede banen te leiden. Het aandeel lokaal geproduceerde duurzame energie moet in 2030 16,9% bedragen van het verwachte verbruik. In het milieueffectrapport is onderzocht met welke combinatie van energiebronnen dat doel is te halen.

Er zijn vijf verschillende, onderscheidende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie onderzocht. Aan de basis van deze alternatieven ligt een goede landschappelijke studie. Deze laat zien hoeveel zonnepanelen de verschillende landschappen aankunnen, met behoud van de landschappelijke kwaliteit.
 
De Commissie adviseert wel om toe te lichten welke overwegingen hebben geleid tot het voorliggende plan. Zo vindt er in de uiteindelijke energievisie ten opzichte van de alternatieven meer opwekking plaats in stedelijk gebied, en dus minder in het buitengebied. Daarnaast geeft de Commissie enkele aanbevelingen mee voor de projectbesluiten, waar op onderdelen nog meer en gedetailleerde milieu-informatie nodig is. Zo adviseert zij te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de geplande windturbines voor vogels en vleermuizen die gebruik maken van nabijgelegen natuurgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
dr. Theo Fens
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Enschede

Bevoegd gezag
Gemeente Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 22 apr 2021