3394. Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

In het programma ‘EurekaRail’ werken verschillende partijen samen aan verbetering van het spoorwegennet tussen Nederland, België en Duitsland. Onderdeel daarvan is verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Landgraaf van één naar twee sporen. De spoorverbinding wordt vooral gebruikt voor personenvervoer en in mindere mate voor goederenvervoer. Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het inpassingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-03-2019 Ter inzage legging MER
17-06-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
17-10-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-11-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht
Toetsing aanvullingen op het MER
27-11-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-03-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvullingen daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleerde eerder dat in het milieueffectrapport informatie ontbrak over maatregelen om geluid en trillingen dicht langs het spoor te beperken. Het aangevulde rapport laat zien dat extra raildempers en vooral geluidschermen langs het spoor effectief zijn tegen geluidhinder en dat ondergrondse constructies kunnen helpen tegen trillinghinder. De geluidschermen hebben wel negatieve effecten op het landschap.

Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
De Commissie signaleerde in een eerder advies dat in het milieueffectrapport informatie ontbrak over het goederenvervoer en de effecten op geluid, trillingen en cultuurhistorie. Het aangevulde rapport geeft hierover meer informatie. Toch is het onderzoek naar maatregelen om geluid- en trillinghinder te verminderen volgens de Commissie nog niet compleet. Zij adviseert om de effectiviteit van geluidschermen nog te onderzoeken. Ook adviseert zij om beter te kijken naar trillinghinder bij woningen dicht langs het spoor en naar mogelijke maatregelen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde rapport opnieuw beoordelen.

Voorlopig toetsingsadvies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de spoorverdubbeling vooral tot extra geluidhinder in de omgeving van het spoor leidt, maar het rapport geeft weinig informatie over maatregelen die de hinder kunnen beperken. Daarnaast wekt het rapport de indruk dat de hinder door trillingen niet toeneemt, maar bij woningen dicht langs het spoor zal meer trillinghinder ontstaan. Ook maatregelen om trillinghinder te beperken zijn nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Allard van Leerdam
Hans J.A. van Leeuwen, BSc

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C02 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding spoorweg voor spoorverkeer lange afstand
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 18 mrt 2020