3400. MXDA-fabriek Mitsubishi Gas Chemical Company te Rotterdam

Mitsubishi Gas Chemical Company wil een fabriek bouwen op het Huntsmanterrein in de Rotterdamse haven om meta-xyleendiamine (MXDA) te produceren. MXDA wordt voor coatings in industriële en consumentenproducten gebruikt. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de vergunningen voor de MXDA-fabriek zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
23-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2021 Ter inzage legging MER
23-11-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
23-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. Er is nu meer en voldoende informatie over mogelijke veiligheidsrisico’s en over de stikstofneerslag op de natuur. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid geluid past binnen het beleid van de provincie. Wat nu nog ontbreekt, zegt de Commissie, is goed inzicht van de uitstoot naar de lucht bij bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals een storing of calamiteit. Ook ontbreekt er nog belangrijke informatie over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen en over mogelijke maatregelen als de geurhinder hoger blijkt te zijn dan verwacht. De Commissie adviseert om eerst deze informatie aan te laten vullen en dan pas een besluit te nemen over de vergunningen voor de fabriek.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat veel informatie, maar geeft nog niet genoeg inzicht in de technische mogelijkheden met minder milieueffecten. Dit is essentiële informatie voor de besluitvorming in het kader van de vergunningaanvraag. Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de fabriek beter te laten presteren dan de minimale wettelijke milieuvereisten, adviseert de Commissie. Dit geldt ook voor het gebruik en de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en dan pas een besluit te nemen over de vergunningen voor de fabriek. De provincie heeft laten weten dit advies over te nemen en een aanvulling op het rapport voor te leggen aan de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de fabriek in Rotterdam te onderbouwen met de jarenlange fabriekservaringen in Japan. Denk aan de uitstoot van mogelijk zeer zorgwekkende stoffen. De Rotterdamse fabriek is een kopie van de bestaande fabriek in Japan. Wel verschilt de behandeling van bijvoorbeeld afvalwater en gas. Daarom is het belangrijk om te laten zien welke partijen het afvalwater kunnen verwerken en of daarvoor een voorbewerking nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jean-Marc Abbing
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor d

Bijgewerkt op: 11 apr 2022