3413. Aanleg derde ontsluitingsweg gemeente Edam-Volendam

Om knelpunten rond verkeersveiligheid en leefbaarheid op te lossen én te voorkomen wil de gemeente Edam-Volendam een Derde ontsluitingsweg aanleggen en zo een robuuste verkeersstructuur voor Edam en Volendam realiseren. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-06-2019 Kennisgeving MER
21-06-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-06-2019 Ter inzage legging MER
09-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van de weg. De meeste knelpunten worden opgelost, waardoor de leefbaarheid en veiligheid zullen verbeteren. De geluidbelasting langs de nieuwe weg en de route er naartoe zal juist toenemen. De Commissie adviseert om de verkeersveiligheid te monitoren op onder andere de Blokgouw, omdat daar mogelijk een nieuw knelpunt ontstaat. 
De Commissie merkt op dat het rapport uitgaat van autoverkeer als vast gegeven voor een robuuste verkeersstructuur. Er is niet gekeken naar oplossingen met minder auto’s. Als autoverkeer deels verschuift naar fietsverkeer - vooral kansrijk voor de korte afstanden binnen de gemeente - kan dit de leefbaarheid in de hele gemeente ten goede komen en bovendien de gezondheid bevorderen. 
Tenslotte is het advies om het veldonderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten te actualiseren als het plan wordt uitgevoerd. 
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ing. Jan van der Grift
ir. Henk Otte

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Edam-Volendam

Bevoegd gezag
Gemeente Edam-Volendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 12 sep 2019