3418. Herontwikkeling Centrale Gelderland (ENGIE) te Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil het bedrijventerrein rond de voormalige Centrale Gelderland herinrichten. Het terrein biedt ruimte voor een nieuwe energiecentrale en bedrijven op het gebied van duurzame energie, circulariteit en logistiek. Voordat de gemeenteraad van Nijmegen besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-11-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-08-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-12-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
11-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Eerder gaf de Commissie aan dat in het milieueffectrapport nog belangrijke informatie ontbrak over de effecten op verkeer, geluid, natuur en water en duurzaamheid. Het aangevulde rapport laat voldoende zien dat de beslissing van het Rijk om deze locatie te gebruiken voor grootschalige energieopwekking sterk bepalend is voor de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling. Omdat de bouw daarvan niet voor 2030 wordt verwacht, kunnen technologische en andere ontwikkelingen ertoe leiden dat de effecten anders zullen uitpakken. Daarom is monitoring van deze ontwikkelingen cruciaal.
De effecten op verkeer, geluid en water en de kansen voor duurzaamheid, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit zijn nu ook duidelijker beschreven, zegt de Commissie. De beschrijving van de gevolgen van extra stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden en mogelijkheden om deze te beperken verdient nog verduidelijking. De Commissie adviseert om het rapport op dit punt aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.
 
Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport vergelijkt twee varianten, die allebei uit gaan van de bouw van een nieuwe gasgestookte centrale op het terrein en van flexibel gebruik van de overige ruimte. De effecten van deze varianten verschillen nauwelijks van elkaar. Vergeleken met de huidige situatie zijn er vooral negatieve effecten op natuur en verkeer te verwachten.
In het rapport ontbreekt nog belangrijke informatie over de effecten op verkeer, geluid, natuur en water, zegt de Commissie. Ook verkent het rapport onvoldoende hoe het project kan bijdragen aan duurzaamheid en vermindering van effecten op de leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar andere manieren om energie op te wekken, hoe geluidhinder en stikstofuitstoot te verminderen en hoe de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd kan worden.
De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat wordt besloten over het bestemmingsplan. De gemeente neemt deze aanbeveling over en laat het aangevulde rapport opnieuw door de Commissie beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Gebiedsvisie Waal Energie beschrijft de duurzaamheidsambities voor het gebied, zoals voor energietransitie, circulariteit en de leefomgeving. Maak deze ambities in het milieueffectrapport meetbaar, zodat getoetst kan worden of deze ook haalbaar zijn, is het advies van de Commissie. Dat is niet alleen belangrijk bij vaststelling van het plan, maar ook tijdens de inrichting en als het gebied in gebruik is.
Bij de herinrichting wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de milieueffecten voor de omgeving, zoals geluidhinder, te beperken. De Commissie adviseert om te kijken naar de verschillende soorten bedrijven die zich mogelijk vestigen in het gebied en die te beoordelen op milieueffecten en op het behalen van de duurzaamheidsambities. Zo krijgt de gemeente goed inzicht in de mogelijkheden voor de invulling van het gebied en de consequenties daarvan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Irma Dekker, MSc
ing. Gerard Krone
ing. Ben Peters
ir. Suzanne van der Velde
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriƫle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water indien elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer en, indien het een wijziging of

Bijgewerkt op: 06 jun 2023