3434. Aanpassing kruising Ganzenweg-Knardijk, Zeewolde

Om het aantal files op de Ganzenweg (N302) te verminderen, willen de provincie Flevo­land en de gemeente Zeewolde de kruising van deze weg met de Knardijk (N707) en Harderdijk (N306) aanpassen. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-11-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2019 Ter inzage legging MER
26-02-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat het project de verkeersknelpunten oplost, waardoor de door­stroming verbetert. Het kruispunt ligt naast het beschermde natuurgebied Veluwerand­meren dat voor meervleermuizen, kuif- en tafeleenden van belang is. Het rapport laat niet goed genoeg zien welke effecten de aanleg en het gebruik van de weg op deze beschermde soorten heeft en hoe deze voorkomen kunnen worden. De Commissie adviseert daarom eerst het rapport aan te passen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Dit helpt de gemeenteraad goed onderbouwde afwegingen over het plan te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Ruben Jongejan
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km

Bijgewerkt op: 03 mrt 2020