3445. Waterbeheerprogramma Aa en Maas 2022-2027

Het waterschap Aa en Maas wil in het waterbeheerprogramma 2022-2027 doelen en maatregelen vastleggen voor de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit. Elke zes jaar stelt ze een nieuw programma vast. Voordat het waterschap besluit over dit nieuwe programma zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-03-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-05-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat nu vooral aandacht nodig is voor waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding en klimaatbestendigheid (droogte en wateroverlast). Naast extra inzet door het waterschap, wordt ingezet op intensievere samenwerken met andere partijen en het stimuleren en faciliteren van derden. Per thema wordt duidelijk hoe het waterschap samen met andere partijen effectief kan bijdragen aan doelen voor bijvoorbeeld natuur, klimaatverandering of energietransitie. Uit het rapport blijkt dat deze extra inzet voornamelijk positieve effecten op natuur en milieu heeft.

Reikwijdte en detailniveau
Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het waterbeheerplan adviseert de Commissie een stappenplan te gebruiken. Bepaal eerst de doelen voor het waterbeheerplan op basis van een analyse van de huidige situatie en van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Zo zorgen klimaatverandering, energietransitie, ontwikkelingen in de landbouw en medicijnresten in het water voor nieuwe uitdagingen voor het waterbeheer. Onderzoek vervolgens verschillende opties om de doelen te halen. Het waterschap kan bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen tegen wateroverlast, maar ook samen met gemeentes of natuurbeheerders meer ruimte voor water creëren. 
De ambities van het waterschap kunnen spanningen tussen thema’s zoals waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit opleveren en vragen om bestuurlijke keuzes. Met het doorlopen van de stappen wordt duidelijk om welke keuzes het gaat en welke milieugevolgen ze hebben.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Enrico Moens
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas

Bevoegd gezag
Waterschap Aa en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 20 mei 2021