346. Noordoosttangent Tilburg

De gemeenten Berkel-Enschot en Tilburg hebben het plan om in twee fasen een Noordoosttangent bij Tilburg aan te leggen. Doel van de voorgenomen aanleg is de verkeersproblematiek in het noordoostelijk deel van de stadsregio Tilburg op te lossen, de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in deze stadsregio en de bereikbaarheid van Tilburg-Noord te verbeteren.  Het project beslaat twee fasen: voor fase 1 is de gemeente Berkel-Enschot bevoegd gezag in verband met het bestemmingsplan; in fase 2 de gemeente Tilburg.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-1991 Datum kennisgeving
21-03-1991 Ter inzage legging van de informatie
23-05-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-06-1993 Kennisgeving MER
10-06-1993 Ter inzage legging MER
17-06-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-08-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit project kent naast inhoudelijke bijzonderheden ook enkele procedurele bijzonderheden. 

De procedure is gestart op een moment dat voor het project geen m.e.r.-plicht gold op basis van het toenmalige Besluit m.e.r. De ministers van VROM en LNV hebben echter op 12 juli 1990 een spoedaanwijzing m.e.r. gegeven op grond van artikel 41d, lid 1 van de Wabm1

Beide gemeenten hebben beroep ingesteld tegen deze aanwijzing bij de Raad van State. Op 6 januari 1993 vernietigde de Raad van State de ministeriële aanwijzing. Als belangrijkste reden werd gesteld dat de ministers alleen een aanwijzing hadden mogen geven voor een gehele categorie activiteiten (i.c. een categorie wegen) en niet voor een individueel geval, zoals deze Noordoosttangent Vanwege de verdere voortgang van de m.e.r.-procedure en de mogelijkheid dat de Noordoosttangent alsnog m.e.r.-plichtig zou kunnen worden vanwege de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 januari 1992 – waarbij autowegen zonder beperkingen m.e.r.-plichtig werden – hebben beide gemeenten besloten om de m.e.r.-procedure vrijwillig door te zetten.

 

In de aanbiedingsbrief bij het toetsingsadvies constateerde de Commissie dat geen der varianten een oplossing bood voor de gesignaleerde verkeersproblematiek in en rondom Tilburg; bij opening van de weg zal de capaciteit ervan meteen volledig benut zijn. Een vermindering van het probleem zal alleen plaats vinden indien er een vergaand verkeerscirculatieplan wordt ingevoerd en er een goede oplossing wordt gevonden voor de ontsluiting van de nieuw aan te leggen woonwijk.

Tegen het besluit door Berkel-Enschot over de aanleg van de eerste fase is in augustus/sep tember 1994 beroep aangetekend.

 

1 Bij de overgang naar de Wet milieubeheer omgezet in artikel 7.4, lid 1 van de Wm. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
ir. Peter van Eck
ing. Paul Peeters
dr. ir. Evert de Ruiter

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tilburg

Bevoegd gezag
Berkel-Enschot
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018