3465. FDCA-demonstratiefabriek Avantium te Delfzijl

Avantium wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een demonstratiefabriek bouwen om furaandicarbonzuur (FDCA) uit suikersiroop te produceren. FDCA is een belangrijke grondstof voor een nieuwe plasticsoort polyetheenfuranoaat (PEF). Deze kan het fossiele polyethyleentereftalaat (PET) vervangen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning voor de fabriek, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-05-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-11-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-02-2021 Ter inzage legging MER
08-04-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor het berekenen van de effecten op de luchtkwaliteit is geen actueel model gebruikt, wat wel nodig is volgens wet- en regelgeving. Over de verwachte geur- en geluidhinder geeft het milieueffectrapport voldoende informatie. De Commissie adviseert wel de geur- en geluidhinder te monitoren als de fabriek in gebruik is, gezien het innovatieve karakter van de fabriek. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvergunning.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het milieueffectrapport moet straks het productieproces en de onzekerheden daarbij beschrijven. Dit is nodig omdat dit de omvang van lucht- en waterverontreinigingen bepaalt. Daarnaast is het belangrijk om in het milieueffectrapport effecten van bijzondere omstandigheden zoals storingen en calamiteiten te beschrijven, en of er in de demonstratiefabriek wordt geëxperimenteerd. Avantium wil met deze innovatieve fabriek bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. De Commissie adviseert om te beschrijven wat de milieuvoordelen zijn van de nieuwe plasticsoort PEF ten opzichte van het gangbare PET-plastic

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Avantium Renewable Polymers

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 08 apr 2021