3473. Omgevingsvisie Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil met een omgevingsvisie de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de korte en lange termijn bepalen. In de visie worden keuzes vastgelegd voor bijvoorbeeld woningbouwlocaties, de agrarische sector en voor de balans tussen natuur en toerisme in de Biesbosch. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-01-2021 Ter inzage legging MER
25-03-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Voor elke keuze zijn twee of drie opties uitgewerkt met daarbij de effecten voor de gezondheid, omgeving, leefbaarheid en duurzaamheid. Sommige keuzes blijken negatieve effecten te hebben, zoals het effect van landbouw en toerisme op de natuur in de Biesbosch. Keuzes blijken ook kansen te bieden, bijvoorbeeld om de duurzaamheidsdoelen te halen of de keuze voor meer groen. Het rapport bevat belangrijke informatie, zegt de Commissie, maar er ontbreekt nu nog onderbouwing over de huidige toestand en over de verwachte effecten. Hierdoor is niet voor alle onderwerpen duidelijk of de doelen van de omgevingsvisie haalbaar zijn. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
drs. Sjef Jansen
Margo Meeuwissen, MSc
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Drimmelen

Bevoegd gezag
Gemeente Drimmelen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 25 mrt 2021