3473. Omgevingsvisie Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil met een omgevingsvisie de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de korte en lange termijn bepalen. In de visie worden keuzes vastgelegd voor bijvoorbeeld woningbouwlocaties, de agrarische sector en voor de balans tussen natuur en toerisme in de Biesbosch. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-01-2021 Ter inzage legging MER
25-03-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

Voor elke keuze zijn twee of drie opties uitgewerkt met daarbij de effecten voor de gezondheid, omgeving, leefbaarheid en duurzaamheid. Sommige keuzes blijken negatieve effecten te hebben, zoals het effect van landbouw en toerisme op de natuur in de Biesbosch. Keuzes blijken ook kansen te bieden, bijvoorbeeld om de duurzaamheidsdoelen te halen of de keuze voor meer groen. Het rapport bevat belangrijke informatie, zegt de Commissie, maar er ontbreekt nu nog onderbouwing over de huidige toestand en over de verwachte effecten. Hierdoor is niet voor alle onderwerpen duidelijk of de doelen van de omgevingsvisie haalbaar zijn. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. D.J.F. Bel
dhr. drs. S.R.J. Jansen
mw. M.A.T. Meeuwissen, MSc.
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Drimmelen

Bevoegd gezag
Gemeente Drimmelen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 25 mrt 2021