3483. Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord

De RES-regio Noord-Holland Noord neemt deel aan de landelijke pilot 'RES en m.e.r.' . Dit doen zij samen met een aantal andere RES-regio’s, het NP-RES en de Commissie. Omdat de RES een nieuw instrument is in het ruimtelijk beleid, willen de RES-regio’s in de pilot ervaring opdoen met ‘hoe om te gaan met een MER, MER-onderdelen of anders milieuweging in het RES-proces’. De regio NHN heeft de Commissie gevraagd terug te kijken naar de kwaliteit van de milieu-informatie die er nu bij de concept-RES ligt, en vooruit te kijken, wat is er nog nodig aan milieu-informatie in vervolgfases richting de RES 1.0 en latere omgevingsbesluiten?

Procedure en adviezen

Overig advies
11-06-2020 Adviesaanvraag
17-09-2020 Advies uitgebracht
Advies over milieu-informatie
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over milieu-informatie
De Commissie heeft op verzoek van de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord gekeken naar de milieu-informatie in hun concept-RES en daarover advies uitgebracht. Zij concludeert dat beide regio’s beschikken over een systematisch opgebouwde concept-RES met goede en gedegen milieu-informatie. Hiermee ligt er een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages. De Commissie adviseert bij deze stap voor de verschillende zoekgebieden voor hernieuwbare energie onder meer de samenhang tussen en stapeling (cumulatie) van effecten op natuur en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij voor beide regio’s specifieke aanbevelingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
dr. Theo Fens
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkende overheden in de RES-regio Noord-Holland Noord

Bevoegd gezag
Samenwerkende overheden in de RES-regio Noord-Holland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 sep 2020