3524. Klaverblad Noordoost Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil aan de noordzijde van de A7, tegenover bedrijventerrein IBF, Klaverblad Noordoost ontwikkelen. Hier wil zij ruimte vrijmaken voor 20 hectare bedrijventerrein, 21 hectare zonneweide en 50 hectare natuurinclusieve landbouw. Voordat de gemeenteraad over het plan besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-02-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat heldere en actuele informatie over de milieueffecten van het bedrijventerrein en de zonneweide.
Doordat alle grond van de gemeente is en zij zesjarige pachtovereenkomsten wil sluiten met de grondgebruikers biedt het plan goede mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw. Welke beheermaatregelen de gemeente voorschrijft aan de grondgebruikers is nog niet aangegeven. Deze informatie is wel nodig om het veronderstelde positieve effect van de natuurinclusieve landbouw op de biodiversiteit te kunnen onderbouwen, zegt de Commissie.
In haar advies geeft de Commissie suggesties mee om de biodiversiteit te verhogen, zoals een hoger en meer wisselend grondwaterpeil en akkerbouw in de vorm van strokenteelt. Door zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, snijmais te vervangen door kruidenrijk grasland en met inheemse bloemenstroken zal de biodiversiteit ook toenemen, verwacht de Commissie.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit over het bestemmingplan te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert voor de zonneweide twee varianten uit te werken: één die uitgaat van een maximale energieopbrengst en minimaal ruimtebeslag, en één variant met een meer natuurlijker invulling, met een zekere lichtdoorval, behoud van bodemleven en ruimte voor water en vegetatie.
Voor de natuurinclusieve landbouw adviseert zij een variant uit te werken die uitgaat van het huidige grondwaterpeil en een variant met een hoger en meer wisselend grondwaterpeil. Dat laatste om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling maximaal te benutten. Ook remt dit de afbraak van veen in de bodem, wat leidt tot minder CO2-uitstoot

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Gerard Krone
drs. Allard van Leerdam
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 15 dec 2021