3524. Klaverblad Noordoost Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil aan de noordzijde van de A7, tegenover bedrijventerrein IBF, Klaverblad Noordoost (KNO) ontwikkelen. Hier wil zij ruimte vrijmaken voor 40 hectare bedrijventerrein, 30 hectare zonneweide en 50 hectare natuurinclusieve landbouw. Voordat de gemeenteraad over het plan besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
02-02-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert voor de zonneweide twee varianten uit te werken: één die uitgaat van een maximale energieopbrengst en minimaal ruimtebeslag, en één variant met een meer natuurlijker invulling, met een zekere lichtdoorval, behoud van bodemleven en ruimte voor water en vegetatie.
Voor de natuurinclusieve landbouw adviseert zij een variant uit te werken die uitgaat van het huidige grondwaterpeil en een variant met een hoger en meer wisselend grondwaterpeil. Dat laatste om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling maximaal te benutten. Ook remt dit de afbraak van veen in de bodem, wat leidt tot minder CO2-uitstoot

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. bc. R. Bruinsma
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 02 feb 2021