3539. Omgevingsvisie Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil plannen en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling vastleggen in een omgevingsvisie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. Voordat de gemeente een besluit neemt over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2021 Ter inzage legging MER
22-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een goed eerste beeld van de gevolgen van de omgevingsvisie, maar laat niet zien wat precies de omvang van die gevolgen zal zijn. Daardoor is ook niet duidelijk wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het besluit over de visie, zegt de Commissie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld informatie over actuele knelpunten door geluidhinder bij woningen. Deze informatie is nodig om de gevolgen van het plan goed in te kunnen schatten. Zorg voor meer diepgang in het omgevingseffectrapport, adviseert de Commissie, en laat zien wat de impact is van de optelsom van alle ambities uit de omgevingsvisie. Dit geeft bestuurders en bewoners meer duidelijkheid over alle milieugevolgen. De Commissie adviseert het omgevingseffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Femke Visser
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 22 sep 2021