3568. Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

De stroom die windparken op de Noordzee gaan produceren, moet aan land worden gebracht met ondergrondse kabels, die op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten. Eerder zijn de routes naar de Maasvlakte (project Beta) en naar Borssele/Geertuidenberg (project Alpha) al in procedure gebracht.T enneT wil de stroom uit windenergiegebied IJmuiden Ver met een derde hoogspanningsverbinding naar land brengen (project Gamma). Deze verbinding volgt grotendeels de route van de kabel in project Beta.  Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit nemen, onderzoekt TenneT de milieugevolgen van de kabelroute in een milieueffectrapporten. De informatie en adviezen over deelproject Beta vindt u onder nummer 3391, die over deelproject Alpha onder nummer 3390.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-08-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. Th. Fens
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. P. H. de Vos

Voorzitter: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 15 sep 2021