3568. Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

TenneT wil, met project Net op zee IJmuiden Ver Gamma, stroom die in windenergiegebied IJmuiden Ver wordt opgewekt met ondergrondse kabels aan land brengen bij de Maasvlakte. Voor de aanleg van de kabels zijn een inpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. De informatie en adviezen over deelproject IJmuiden ver Bèta staan bij project 3391 en over deelproject IJmuiden ver Alpha bij project 3390.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-08-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
30-11-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-03-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Er ligt een goed leesbaar en uitgebreid milieueffectrapport. De gevolgen op archeologische resten in de zeebodem en op land zijn zeer grondig in beeld gebracht, aldus de Commissie. Ook zijn de milieugevolgen in combinatie met de andere benodigde kabelroutes van IJmuiden Ver duidelijk beschreven. In het rapport ontbreekt op twee punten nog belangrijke informatie: de gevolgen van stikstof op duinnatuur en de impact op de zeebodem. Voor de kwetsbare natuur in het gebied Voornes Duinen is meer informatie nodig over de gevolgen van meer stikstof tijdens de aanleg. Ook zijn nog niet alle milieueffecten van het egaliseren van de zeebodem, nodig voor het inbrengen van de kabel, in beeld gebracht. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute.

Advies reikwijdte en detailniveau
De kabelroute vanuit IJmuiden Ver volgt voor een groot deel dezelfde route als de kabel van project Net op zee IJmuiden Ver Bèta, die ook aanlandt bij de Maasvlakte. Het plan is om beide kabelroutes tegelijk aan te leggen. Laat in het milieueffectrapport zowel de positieve als negatieve milieueffecten hiervan zien, zegt de Commissie in haar advies. Denk bijvoorbeeld aan vertroebeling door het ingraven van kabels in de zeebodem, wat nadelig kan zijn voor bodem- en zeeleven.

Ook is het advies om de cultuurhistorische waarde van natuurgebied Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken in het milieueffectrapport. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied, wat de kans op verstoring van het gebied vergroot.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel
dr. ir. Mick van der Wegen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 02 mrt 2023