3581. Salmsteke ontkiemt!

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil samen met andere partijen de Lekdijk, ter hoogte van Salmsteke, over twee kilometer versterken. De dijkversterking wordt gecombineerd met herinrichting van de uiterwaard voor natuur en recreatie. De totale gebiedsontwikkeling heeft de naam Salmsteke Ontkiemt!. Voordat de provincie Utrecht besluit over dit plan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-10-2021 Ter inzage legging MER
18-01-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het plan levert forse meerwaarde voor natuur en recreatie, volgens het milieueffectrapport. Negatieve milieueffecten blijven grotendeels beperkt tot hinder in de aanlegfase. In het rapport zijn twee varianten vergeleken die allebei uitgaan van een vijf meter brede beheerstrook aan de binnen- en buitenkant van de dijk. Uit het rapport wordt nog onvoldoende duidelijk of deze maatregelen nodig zijn vanwege waterveiligheid. Er is geen variant onderzocht zonder deze maatregelen, merkt de Commissie op. Ook zijn de effecten hiervan voor het landschap nog niet in beeld. Volgens de Commissie is het noodzakelijk dat de ‘beheermaatregelen’ worden losgekoppeld van de veiligheidsdoelstellingen. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het plan.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Sjef Jansen
prof. dr. ir. Matthijs Kok
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken

Bijgewerkt op: 18 jan 2022