3591. Grootschalige opwekking wind- en zonne-energie, gemeente Waalwijk

De gemeente Waalwijk wil in 2030 50% van haar elektriciteitsgebruik duurzaam opwekken. Ze onderzocht de mogelijke effecten van verschillende locaties in een milieueffectrapport en vroeg de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies over de juistheid en volledigheid van het rapport. Eerder adviseerde de Commissie al over een tussenrapport. Waalwijk heeft de adviezen goed verwerkt en de Commissie oordeelt dat de definitieve versie van het rapport de effecten goed beschrijft.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-03-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
31-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-02-2023 Advies uitgebracht
Persbericht
Tussentijds toetingsadvies
Toetsing
18-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-06-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat daarmee voldoende milieu-informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over het plan. Wel beveelt de Commissie de gemeenteraad aan om in de volgende fase nog meer gedetailleerd onderzoek te doen naar maatregelen om de effecten op natuur en landschap te kunnen verminderen.

Tussentijdse toetsing
De Commissie oordeelt dat de effecten grotendeels goed in beeld zijn, maar adviseert wel om ook de effecten van zonnepanelen in het rapport te onderzoeken.
Daardoor komen ook mogelijke voordelen (of nadelen) van een andere verhouding tussen zonne- en windenergie in beeld, zegt de Commissie. Daarnaast adviseert ze om de maximaal mogelijke energieopbrengst te onderzoeken. De gemeente heeft nu namelijk alleen naar de minimale mogelijkheden gekeken.
Ten slotte is het advies om in het rapport te beschrijven of effecten op natuurgebieden uitgesloten kunnen worden. De Commissie adviseert om de punten uit haar advies toe te voegen aan de definitieve versie van het milieueffectrapport, dat de gemeente de komende maanden op gaat stellen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt dat er een goede basis voor dat rapport ligt. Ze geeft aan dat met grotere zoekgebieden mogelijk locaties gevonden worden waar de windturbines en zonnepanelen minder gevolgen voor mens en natuur hebben. Overweeg daarom grotere zoekgebieden te onderzoeken, zegt de Commissie. Ze adviseert daarbij om op zijn minst duidelijk aan te geven hoe milieueffecten een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de huidige zoekgebieden. Waalwijk kan daarmee krachtiger de keuze voor deze gebieden onderbouwen.
De Commissie adviseert ook om in te gaan op de samenhang met de gehele energieopgave van de regio Hart van Brabant. Tot slot suggereert de Commissie om nu in één keer de gevolgen te onderzoeken van de Waalwijkse ambitie om in 2043 helemaal klimaatneutraal te zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Waalwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 28 jun 2023