362. Woningbouw Enschede (Glanerbrug)

De gemeente wil een woningbouwlocatie ontwikkelen voor 3.000 tot 5.000 woningen voor de periode tot 2000 met de daarmee samenhangende voorzieningen en infrastructuur.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-1991 Datum kennisgeving
02-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
01-07-1991 Advies uitgebracht
Toetsing
30-03-1995 Kennisgeving MER
30-03-1995 Ter inzage legging MER
28-04-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-07-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Na een eerste beoordeling van het MER en bijbehorende rapporten is een Toelichting op het hydrologisch onderzoek (19 juni 1995) en een Erratum bij het rapport Nadere uitwerking waterhuishoudkundig plan (28 juni 1995) opgesteld en aan de Commissie voorgelegd. In verband met deze ontwikkeling heeft de Commissie verlenging gekregen van de termijn voor advisering. 

De Commissie stelde dat het uitgevoerde hydrologische onderzoek en de in het ontwerp-be stemmingsplan voorgestelde maatregelen de voorspelling niet konden waarmaken dat van geen negatieve invloed op de waardevolle natte natuurgebieden Glanerveld en Derkinksmaten sprake zou zijn.

In de vervolgens opgestelde nadere informatie werden aanvullende mitigerende maatregelen beschreven die wel voldoende uitzicht gaven op een effectieve bescherming van de natuurgebieden. Met deze gegevens oordeelde de Commissie dat er voldoende informatie aanwezig was om een besluit te nemen, waarin het milieubelang volwaardig kon worden meegewogen.

Het project is als een voorbeeld van meerwaarde van m.e.r. voor de besluitvorming door toegespitst onderzoek in het Praktijkboek m.e.r. en ruimtelijke ordening opgenomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. van den Berg
ir. Croonen
dr. van Oort
ir. Jan Verhagen
ir. Vermeijden

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Enschede

Bevoegd gezag
Enschede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018