3635. Beleidskader Wonen en Werken provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt nieuw beleid voor toekomstige woon- en werklocaties. Ze presenteert deze plannen in het beleidskader wonen en werken. Voordat hierover een besluit wordt genomen, zijn eerst de mogelijke gevolgen van drie alternatieven op de omgeving onderzocht. Deze alternatieven variëren in de locaties van nieuwe woningen en werkplekken: vooral geconcentreerd in de grote kernen, juist meer verspreid over heel Brabant en een alternatief dat daar tussenin ligt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-01-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-05-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-10-2022 Ter inzage legging MER
11-01-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het uiteindelijk gekozen beleid lijkt sterk op het alternatief dat er tussenin ligt. Ook de referentiesituatie, waar de milieugevolgen mee worden vergeleken, is hier in grote lijnen hetzelfde mee. Toch blijkt uit het rapport dat zowel dit alternatief als het gekozen beleid tot hele andere milieueffecten leiden. Deze tegenstrijdigheid wordt niet verklaard. De Commissie adviseert daarom om de alternatieven meer te laten verschillen van de referentiesituatie. Maak ze bovendien concreter, door de woningbouwopgave en de werkgebieden ruimtelijk te verdelen over de belangrijkste Brabantse regio’s, zegt de Commissie. Verbeter ook de effectbepaling door meer te kwantificeren, in plaats van de effecten kwalitatief te beschrijven, zoals nu is gedaan. Daarnaast adviseert de Commissie om de samenhang met Brabants beleid voor andere onderwerpen zoals mobiliteit te verduidelijken. Wat voor invloed hebben keuzes voor woon- en werklocaties daarop en andersom? Beschrijf ook duidelijk of met de onderzochte alternatieven de gestelde doelen wel worden behaald, schrijft de Commissie tot slot. Ze adviseert de provincie om het milieueffectrapport eerst aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over het beleidskader wonen en werken

Advies reikwijdte en detailniveau
Werk het milieueffectrapport voor beide delen apart uit, adviseert de Commissie. Kijk in beide delen naar de specifieke eigenheid en identiteit van de verschillende Brabantse gebieden en landschappen. Dan wordt per gebied duidelijk wat keuzes betekenen voor de leefomgeving. Zo geeft een logistiek bedrijventerrein in een afgelegen gebied met veel natuur mogelijk meer negatieve dan in gebied met bedrijvigheid bij een snelweg.
Op deze manier heeft de provincie informatie in handen om onderbouwde keuzes te maken voor beide delen van het Beleidskader Leefomgeving en om de doelen uit de omgevingsvisie te realiseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
ir. Yttje Feddes
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 11 jan 2023