3636. Kustontwikkeling Eemszijlen, provincie Groningen

De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s bereiden zich in het project Kustontwikkeling Eemszijlen voor op de gevolgen van klimaatverandering in De Groote Polder. Dat doen zij samen met de gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports. Het voorlopige plangebied bevindt zich in een deel van de kustzone van de gemeente Eemsdelta. De partijen kijken hier samen naar mogelijkheden om natuur, recreatie/toerisme, zoetwaterbeschikbaarheid en waterveiligheid te verbeteren. Voordat een besluit wordt genomen over de kustontwikkeling, worden de milieugevolgen van het project onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Groningen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
05-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2024 Kennisgeving MER
10-04-2024 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De partijen willen verschillende opgaven aanpakken, zoals leefbaarheid, slibhuishou-ding en zoetwaterbeschikbaarheid. Maar nog niet helemaal duidelijk is waar nu precies oplossingen voor worden gezocht, vindt de Commissie. En wat zijn de doelstellingen? Een goede probleemanalyse kan dit ophelderen en een stevige basis vormen voor het hele milieueffectrapport.
In een voorkeursbeslissing zullen een of meer oplossingen staan. Het milieueffectrap-port moet hiervoor de informatie leveren, zegt de Commissie. Ze benadrukt dat onder-scheidende oplossingen belangrijk zijn. Kijk in ieder geval naar de maximale inzet op de ecologische waterkwaliteit en natuurversterking.
Ook is het advies om omwonenden van de Groote Polder bij het project te betrekken. Neem in het rapport de kansen mee die zij zien. En onderzoek de gevolgen voor de Groote Polder als recreatiegebied.
De partijen gaan nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat af is, laten ze het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Christiaan Dahrs
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. ir. Zwanette Jager
dr. Heleen van Londen
drs. Martin Poot
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D03.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, inclusief primaire waterkeringen en rivierdijken
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D27 2018: De eerste bebossing of ontbossing of wijziging of uitbreiding daarvan tbv andere ruimtelijke functie als >= 100 ha agrarische bestemming of >= 10 ha anders dan agrarische bestemming

Bijgewerkt op: 30 apr 2024