3653. Windpark Horst en Telgt, provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil een inpassingsplan opstellen om windturbinepark Horst en Telgt in de gemeenten Ermelo en Putten mogelijk te maken. Het gaat om een park van Prowind BV en Energiecoöperatie Veluwe-Energie. De voorkeursopstelling bestaat uit 7 windturbines van 250 meter tiphoogte. Voor twee windturbines gelden specifieke voorwaarden vanwege de impact op de beschermde roofvogel wespendief. Voordat de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten over het provinciaal inpassingsplan en de benodigde vergunningen, zijn de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-05-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
21-07-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
01-12-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-12-2023 Ter inzage legging MER
11-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is goed gestructureerd en de locatiekeuze is voldoende onderbouwd. De Commissie mist echter nog informatie over de gevolgen voor de wespendief. Zo zijn oude cijfers over de populatieomvang gebruikt en zijn er onzekerheden over sterfte van jonge wespendieven. Daarom is nu nog niet duidelijk of het windpark een (beperkte) sterfte van wespendieven veroorzaakt wat in strijd is met de natuurdoelen voor de Veluwe.
Ook mist op enkele onderdelen nog informatie over effecten op landschappelijke waarden en adviseert de Commissie de samenvatting van het rapport te verbeteren. Deze is niet zelfstandig leesbaar en er ontbreekt een heldere, navolgbare effectbeoordeling van de onderzochte opstellingsmogelijkheden van de windturbines.
De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het rapport op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over het windpark.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt een zorgvuldige onderbouwing van de locatie van het windpark belangrijk. Dat is nog niet volledig gebeurd. De beoogde locatie ligt tussen twee beschermde natuurgebieden, Veluwerandmeren en de Veluwe. Daarom is in het milieueffectrapport aandacht voor natuur nodig. Een voorbeeld hiervan is de wespendief, een kwetsbare roofvogel. Onderzoek ook verschillende opstellingen van de windturbines, zegt de Commissie. Dit levert mogelijk milieuvoordelen op en kan effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, zoals meer of minder geluid door de windturbines.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Loes van der Vegt
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prowind ism energiecoƶperatie Veluwe Energie

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 11 apr 2024