3655. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij meer bodemdaling dan is afgesproken of als er aantasting is van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2021 te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2021
07-04-2022 Adviesaanvraag
03-11-2022 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie 2022
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies Auditcommissie 2022
De Auditcommissie concludeert dat het monitoringsprogramma voldoende is om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te verklaren. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning in 2021 binnen de afgesproken grenzen is gebleven. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer. De Auditcommissie geeft in haar advies enkele suggesties mee voor nog verdere verfijning en verbetering van de monitoring.

Aan de minister is het advies om aan te geven wat de gevolgen zijn van de onzekerheid in zeespiegelstijging door klimaatverandering, en van de import van sediment in de Waddenzee, voor de maximaal toegestane bodemdaling door de gaswinning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 08 jun 2023