3669. Ontwikkeling bedrijventerrein in de Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Oostpolder ontwikkelen tot een bruto 600 hectare groot bedrijventerrein dat geschikt is voor grootschalige waterstofbedrijven, batterijfabrieken, datacenters en bedrijven om de aanlanding van wind op zee mogelijk te maken. De Oostpolder ligt ten zuiden van de Eemshaven. Het doel is om de regionale economie en werkgelegenheid te versterken. Voordat Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit nemen over de Structuurvisie Oostpolder waarin het plan wordt vastgelegd, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Het voorkeursplan wordt later in meer detail onderzocht voor de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-06-2022 Aankondiging start procedure
01-06-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-06-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-09-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-06-2023 Ter inzage legging MER
27-07-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport onderbouwt goed de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat ook zien waarom de Oostpolder de beste locatie is in de provincie. Er zijn in het rapport ook een aantal verschillende varianten voor de inrichting van het bedrijventerrein onderzocht. De Commissie vindt de milieueffecten van het beoogde plan nog onvoldoende beschreven. De gevolgen voor geluidhinder en van aardbevingen voor de veiligheid vragen nog aandacht. Ook is niet zeker of kan worden voldaan aan de wettelijke eisen voor de bescherming van de natuur en waterkwaliteit.
De Commissie adviseert de provincie om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de Structuurvisie Oostpolder.

Advies reikwijdte en detailniveau
Onderbouw in het rapport de behoefte aan een grootschalig bedrijventerrein, en laat zien waarom de Oostpolder de beste locatie is. Geef duidelijk aan welke ruimte en voor-zieningen deze bedrijven nodig hebben, zegt de Commissie.
Ook is het nodig om aan te geven wat de milieuruimte is, zoals voor geluid, veiligheid, stikstof en waterkwaliteit. Werk vervolgens alternatieven uit waarbij verschillende mo-gelijkheden en keuzes aan bod komen. Met welke inrichting van het terrein heb je bij-voorbeeld de minste hinder voor de omgeving en welke inrichting is het beste voor de natuur?

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 27 jul 2023