3676. Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo wil plannen en ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling vastleggen in een omgevingsvisie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid nieuwe woningen en het opwekken van duurzame energie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-10-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De omgevingsvisie beschrijft de wensen van de gemeente voor 2040 en vertaalt deze naar een groot aantal doelen. Voor elk afzonderlijk doel beoordeelt het milieueffectrapport de milieugevolgen. Deze beoordeling is echter algemeen van aard en houdt onvoldoende rekening met de lokale situatie in Geldrop-Mierlo. Daardoor is niet helder welke concrete milieueffecten het uitvoeren van de visie heeft. Zo wordt niet duidelijk of en waar in de toekomst knelpunten op kunnen treden en waar de gemeente rekening mee moet houden bij het verder uitwerken van haar plannen.
Dit vraagt ten eerste om een beter beeld van hoe Geldrop-Mierlo er nu voorstaat, en wat de belangrijkste knelpunten en kansen zijn richting 2040. Vervolgens is een ruimtelijke vertaling van de ambities nodig. Denk aan mogelijke locaties voor de extra woningen en de dichtheid ervan. Tot slot is een optelsom nodig van alle ambities en doelen. Dan kan ook de vraag beantwoord worden of alles haalbaar is, aldus de Commissie.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Gerard Jan Hellinga
ing. Johan Janse

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geldrop-Mierlo

Bevoegd gezag
Gemeente Geldrop-Mierlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 okt 2022