3677. Gebiedsuitwerking A tot Z (Rotterdamse Omgevingsvisie)

De gemeente Rotterdam wil aan de oostkant van de stad, in het gebied tussen Alexander en Zuidplein (A tot Z), 20.000 tot 30.000 woningen bouwen. Er wordt ook ruimte gemaakt voor werken, groen, sport en onderwijs. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een forse investering in het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) nodig, met een nieuwe oeververbinding over de Nieuwe Maas. Voordat de gemeenteraad besluit over de herziening van de omgevingsvisie, worden de effecten hiervan onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-07-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Gebruik het omgevingseffectrapport om eerst de randvoorwaarden voor de realisatie van de woningen en andere voorzieningen te onderzoeken, adviseert de Commissie. Het gebied is intensief gebruikt en kwetsbaar, aangezien het voor een groot deel laag ligt. Klimaatverandering en bodemdaling zorgen op lange termijn voor meer beperkingen en hogere kosten. De nieuwe woningen hebben ook gevolgen voor de benodigde infrastructuur voor verkeer, energie en drink- en afvalwater. Onderzoek ook wat de huidige knelpunten zijn voor een goede leefomgeving. Zo kennen sommige gebieden al een hoge geluidbelasting.

Als de randvoorwaarden duidelijk zijn, onderzoek dan per deelgebied welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de realisatie van woningen en voorzieningen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. John Dagevos
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 18 nov 2022