3698. Omgevingsvisie 2.0 Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt aan de ‘Omgevingsvisie 2.0’, als opvolger van de in 2020 vastgestelde omgevingsvisie ‘Eindhoven, kloppend hart van Brainport’. Daarmee legt de gemeente de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving vast. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een omgevingseffectrapport. Dit rapport laat naast de milieueffecten ook de sociale en economische effecten zien van de omgevingsvisie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-11-2022 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-02-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-03-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2024 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente onderzoekt varianten voor de concentratie of spreiding van woningen en arbeidsplaatsen binnen de gemeente. De Commissie adviseert om eerst de ambities van de gemeente, bijvoorbeeld voor economie, gezonde leefomgeving, mobiliteit en groen, concreet te maken. Gebruik in het rapport herkenbare beoordelingscriteria die specifiek zijn voor Eindhoven, zegt de Commissie. Dit is nodig om te beoordelen of de onderzoeksvarianten haalbaar zijn en of ze strijdig zijn met andere doelen van de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, bodem en water, klimaatadaptatie en gezonde en sociale wijken. Deze informatie is van belang voor de keuzes die de omgevingsvisie voor de gehele fysieke leefomgeving moet maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
ing. Johan Janse
drs. Roeland van Kerkhoff
Margo Meeuwissen, MSc

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Eindhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 20 jun 2024