3700. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

TenneT wil in het Sloegebied bij Vlissingen een nieuw hoogspanningsstation voor 380 kV bouwen om de industrie in de Schelde-Deltaregio van elektriciteit te voorzien. Stroom van zeewindpark Nederwiek 1 wordt naar het hoogspanningsstation geleid. Het hoogspanningsstation wordt verbonden met de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn Borssele-Rilland. Voordat de ministers de voorkeurslocatie van het nieuwe station vaststellen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-03-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
20-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-07-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Van de vier onderzochte locaties liggen er drie op het industrieterrein Vlissingen-Oost (Sloegebied). De vierde locatie ligt net buiten dit gebied. Het rapport brengt de effecten per locatie gedetailleerd in kaart en het onderzoek is diepgaand. Het rapport laat per locatie zien wat de nadelige gevolgen kunnen zijn voor de natuur. Voor de voorgestelde locaties die op het industrieterrein liggen, zijn er nauwelijks effecten op de leefomgeving. Wel zijn er (beperkte) effecten op de leefomgeving van de locatie net naast het industrieterrein, bijvoorbeeld voor geluid en elektromagnetische straling.
In het vervolgonderzoek moeten de aanwezige beschermde soorten in beeld gebracht worden, net als hoe rekening gehouden wordt met waterveiligheid. Ook is het nodig om de hoeveelheid elektromagnetische straling nauwkeurig te berekenen en de effecten op het landschap goed in beeld te brengen. In het Sloegebied is er sprake van meerdere mogelijke ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. De Commissie beveelt aan toe te lichten hoe rekening gehouden wordt met externe veiligheidsrisico’s van deze ontwikkelingen.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goede informatie bevat om de voorkeurslocatie van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation te kunnen vaststellen waarbij het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Reikwijdte en detailniveau
Op verschillende momenten in het proces worden keuzes gemaakt. Eerst over de locatie, daarna over de inrichting van het terrein. Wees transparant over wanneer welke keuzes worden gemaakt en hoe dit gebeurt en welke milieu-informatie daaraan ten grondslag ligt, schrijft de Commissie in haar advies. Werk daarnaast maatregelen uit om het terrein zo goed mogelijk in te richten met zo min mogelijk negatieve milieugevolgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Lidwien Besselink
ing. Robert van Bommel
dr. ir. Harmen Droogendijk
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
J8 Hoogspanningsleidingen

Bijgewerkt op: 08 jul 2024