3717. Noordland 12 t/m 16 en Markiezaat Container Terminal te Bergen op Zoom

H. Essers Logistics Services Company Nederland B.V. wil een nieuwe containerterminal bouwen langs de oever van het Bergsche Diep in Bergen op Zoom. Ook wil het bedrijf uitbreiden op het ernaast gelegen bedrijventerrein Noordland. De nieuwe terminal en uitbreiding zijn vooral bedoeld voor de op- en overslag van containers met chemische stoffen. Het huidige bestemmingsplan maakt de aanleg van een containerterminal al mogelijk, maar het huidige plan wijkt af van wat nu is toegestaan. Voordat de provincie besluit over de omgevingsvergunning zijn eerst de mogelijke milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is om advies gevraagd over de juistheid en volledigheid daarvan. Eerder adviseerde zij al over een tussenrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
24-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-08-2023 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het herziene rapport vergelijkt de milieugevolgen nu ook met de situatie die er nu is en niet alleen met wat is toegestaan in de bestaande vergunningen. Hierdoor geeft het rapport meer inzicht in de milieugevolgen. Zo verdwijnt er buitendijkse natuur. Dat wordt gecompenseerd. Ook geeft het rapport meer informatie over de (lichte) toename van geluid, verkeer en stikstof. De Commissie vindt dat daarmee voldoende milieu-informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over de omgevingsvergunning. Wel beveelt de Commissie de provincie aan om rekening te houden met de noodzaak van een draaigelegenheid voor schepen.

Voorlopig toetsingsadvies
Voor de meeste milieueffecten is alleen gekeken naar het verschil tussen het project en het bestaande bestemmingsplan en bestaande vergunningen. De Commissie wijst erop dat de milieugevolgen van het project niet alleen vergeleken moeten worden met de niet gerealiseerde containerterminal uit het bestaande bestemmingsplan, maar ook met de bestaande situatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gevolgen van de mogelijke toename van stikstof en voor de geluidstoename door meer verkeer en meer schepen. De provincie neemt het advies over. De initiatiefnemer vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Eugène de Beer
ir. Casper van der Giessen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essers / Mepavex B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C04 2018: aanleg haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven of laad/lospier >=1350 ton (niet voor veerboten) of wijziging uitbreiding opp. daarvan met >=100 ha
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 01 aug 2023