3728. Net op Zee Nederwiek 3

TenneT wil stroom die op de Noordzee in windenergiegebied Nederwiek 3 wordt opgewekt aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet bij Geertruidenberg of Moerdijk. Voor de aanleg van de kabel zijn een projectbesluit en verschillende vergunningen nodig. Voordat de minister voor Klimaat en Energie hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-02-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-10-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat dat er in het milieueffectrapport één route voor de stroomkabel wordt uitgewerkt op de Noordzee. Vanaf de Voordelta zullen vier routes worden onderzocht voor de kabel en twee locaties voor de aansluiting van de kabel op het elektriciteitsnet op land: Geertruidenberg en Moerdijk. Ook geeft de NRD duidelijk aan welke milieugevolgen zullen worden onderzocht. De Commissie waardeert de voorgestelde brede onderzoeksaanpak.
Besteed vooral aandacht aan de beschrijving van de effecten op bodem en water, natuur en cultureel erfgoed, schrijft de Commissie in haar advies. Hou verder rekening met de status van de Voordelta, waar natuurcompensatie plaatsvindt voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
prof. dr. Piet Hoekstra
dr. Heleen van Londen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 05 okt 2023