3738. RWE Eemshavencentrale, verhoging aandeel biomassa naar 100%

RWE wil de Eemshavencentrale volledig op biomassa laten draaien en jaarlijks 8 tot 10 miljoen ton CO2 afvangen. De biomassa wordt per schip aangevoerd. De afgevangen CO2 wordt vervolgens per schip of buisleiding afgevoerd naar een ondergrondse opslaglocatie. Voor het project worden op het terrein van de Eemshaven opslaglocaties voor biomassa gemaakt en een CO2-afvanginstallatie. De milieugevolgen van het project worden onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-04-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-09-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-01-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
RWE wil meerdere soorten biomassa gebruiken voor energieproductie. De Commissie adviseert om de milieueffecten van verschillende combinaties van biomassa te onderzoeken. Zo wordt de relatie tussen de uitstoot en de inzet van biomassastromen duidelijk. Dat is belangrijk omdat de samenstelling van biomassa kan variëren.
Het project zorgt mogelijk voor meer scheepverkeer. Onderzoek hiervan de gevolgen voor natuur en veiligheid in het havengebied. Ook overweegt RWE om de afgevangen CO2 per buisleiding af te voeren, die gevolgen moeten ook in beeld gebracht worden. Inzicht in de omvang van de milieueffecten en verschillen hierin tussen transportvarianten is van belang voor de besluitvorming.
In het CO2-afvangproces worden amines gebruikt. Dit is een zeer zorgwekkende stof. Motiveer de keuze voor het gebruik van amines. Tot slot adviseert de Commissie de emissies naar de lucht, het water en de bodem goed in beeld te brengen. Geef daarbij aan wat de verwachte CO2-reductie is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Wim Brilman
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ing. Gert Schouwstra, BPM
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Eemshaven Holding BV

Bevoegd gezag
Provincie Groningen
Minister van IenW (Rijkswaterstaat Noord-Nederland)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
I1 Installaties voor het afvangen van CO2-stromen voor geologische opslag op grond van richtlijn geologische opslag van kooldioxide
L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 jan 2024