3754. Drents Overijsselse Netversterking West

Het is druk op het elektriciteitsnet. Met zonnepanelen en windturbines wordt steeds meer energie 'verspreid' opgewekt. Ook gebruiken we steeds meer elektriciteit voor bijvoorbeeld het laden van elektrische auto’s. TenneT gaat daarom het elektriciteitsnetwerk in Drenthe en Overijssel versterken: het project 'Drents-Overijsselse netversterking- West' (DON-West). Zo is er ook in de toekomst voldoende capaciteit op het net. Er komt een nieuwe ondergrondse kabel tussen de hoogspanningsstations in Meppel en Zwolle Hessenweg, het nieuwe hoogspanningsstation Zwolle Berkummerbroekweg wordt verbonden met de bestaande hoogspanningslijn en de hoogspanningslijn tussen Meppel en Steenwijk wordt onder de grond gebracht. De provincie neemt een projectbesluit over waar de nieuwe kabels komen te liggen. Voordat de provincie dat besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-06-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-09-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport duidelijk te maken hoe de projecten passen in de totale, landelijke versterking van het elektriciteitsnet. Ook moet duidelijk beschreven worden hoe de tracés gekozen worden en op welke manier rekening gehouden wordt met andere projecten in de omgeving van het project. Daarnaast adviseert ze duidelijk te beschrijven welke gevolgen de kabels kunnen hebben voor de gezondheid en wat de aanleg betekent voor natuur, bodem en water, cultureel erfgoed en landschap. Geef daarbij speciaal aandacht aan veengebieden waar kabels doorheen gaan lopen, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ir. Bert Sman
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
J10 Industrieterrein
J8 Hoogspanningsleidingen
K1 Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater

Bijgewerkt op: 21 mei 2024