3757. VTTI Bio-Energy Limburg BV, gemeente Leudal

VTTI Bio-energy Limburg (VBL) wil een vergistingsinstallatie bouwen en exploiteren op bedrijventerrein Zevenellen in de gemeente Leudal. De installatie moet komen op de locatie van de voormalige kolencentrale. VBL wil daar maximaal 750.000 ton dierlijke mest en organische reststromen verwerken tot biogas. Hoeveel gas dit zal opleveren hangt af van de verhouding tussen mest en reststromen. Voordat de provincie Limburg besluit over de vergunning worden eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-09-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-01-2024 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om duidelijk het productieproces te beschrijven en aan te geven hoe de controle plaatsvindt op de kwaliteit van de mest en organische reststromen. Deze informatie is nodig voor het bepalen van de milieugevolgen van de installatie. Denk daarbij aan uitstoot naar de lucht (zoals geur en geluid) en de toename van (weg- en scheeps)verkeer. Onderzoek de (technische) mogelijkheden om de hinder en de gevolgen voor het milieu te verkleinen.
VBL gaat nu aan de slag met het milieueffectrapport. Als dat klaar is, laat de provincie het beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Arjen Brinkmann
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VTTI BIO-Energy

Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten van provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
F3 Geïntegreerde chemische installaties, zijnde installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof-, of kaliumhoudende meststoffen als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbeschermingsmiddelen en van biociden als bedoeld in bijlage I bij het Be- sluit activiteiten leefomgeving, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé of explosieven
L2 Installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 24 jan 2024