3764. Omgevingsvisie provincie Groningen

De provincie Groningen stelt een nieuwe omgevingsvisie op om keuzes te maken voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn (2035, met een doorkijk naar 2050). De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimtegebruik, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, energie, infrastructuur en cultureel erfgoed. Voordat Provinciale Staten van Groningen besluiten over de omgevingsvisie, worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-06-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-10-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-12-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER eerst de problemen in de provincie op een rij te zetten, waarvoor de omgevingsvisie een oplossing moet bieden. Betrek daarin de huidige situatie, de doelen die de provincie zich stelt en opgaven die op de provincie afkomen, zegt de Commissie. Bepaal dan welke keuzemogelijkheden (alternatieven) in het MER onderzocht worden. De provincie wil de omgevingsvisie toetsen aan de effecten op ‘brede welvaart’. Dat wil zeggen dat gekeken wordt naar alle aspecten die voor mensen belangrijk zijn, zoals gezondheid, onderwijs, milieu, sociale samenhang en cultuur. De Commissie adviseert om hiervoor criteria te kiezen die specifiek zijn voor de Groningse situatie. Schenk dan ook aandacht aan verschillen binnen de provincie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Marieke Dijkema
prof.dr. Henk Meurs
ir. Robbert de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
007.2 Plan-MER vanwege passende beoordeling
C2 Windparken
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 20 dec 2023