3776. Omgevingsvisie Beverwijk

Gemeente Beverwijk stelt een omgevingsvisie op. Daarin zet zij de grote lijnen uit voor de beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving op de langere termijn. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de gevolgen onderzocht in een omgevings-effectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-08-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de druk op de leefomgeving in Beverwijk hoger is dan gemiddeld in Nederland. De luchtkwaliteit is slecht en er is veel geluids- en geurhinder. Een deel van de overlast komt van bronnen waar de gemeente niet over kan beslissen, zoals snelwegen en Tata Steel. Hiervoor zijn besluiten nodig van andere partijen. Daarnaast zal de gemeente keuzes moeten maken in haar ambities. Er is te weinig ruimte om alle ambities uit de omgevingsvisie uit te voeren.
De Commissie vindt dat in het rapport nog beter in beeld gebracht kan worden wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Als vol wordt ingezet op de ene ambitie, wat zijn dan de consequenties voor andere ambities? Is het wel mogelijk om zowel woningen te bouwen als te zorgen voor meer groen in de gemeente? Door dit in het rapport te onderzoeken kan de gemeenteraad beter onderbouwde keuzes maken. Maar daarvoor is het eerst nodig om ambities te vertalen in concrete doelen. Ook zijn er meer gegevens nodig over de huidige staat van de leefomgeving. Zo wordt duidelijk wat de gemeente zelf kan doen en waarvoor medewerking van andere partijen nodig is.
De Commissie adviseert daarom eerst het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas te besluiten over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
ir. Henk Otte
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Beverwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Beverwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 04 mrt 2024