3821. Programma buitengebied gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen stelt een omgevingsprogramma op voor het buitengebied. Daarin worden richtinggevende keuzes gemaakt voor het landelijk gebied, op het gebied van landbouw, natuur, plattelandseconomie en energietransitie. Voordat de gemeente besluit over het programma worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-01-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-03-2024 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Peter van der Molen
ir. Marlies Verspui
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 13 mei 2024