3845. Ontwikkelkader Spoordok Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil het gebied Spoordok ontwikkelen tot een groene en levendige stadwijk. Het Ontwikkelkader Spoordok beschrijft hoeveel woningen er komen en hoeveel ruimte er is voor andere functies. Ook legt het Ontwikkelkader op hoofdlijnen vast hoe het gebied eruit komt te zien. Een belangrijk onderdeel daarvan is een groene terp die ruimte biedt aan parkeerplaatsen en een deels overkapte weg. Voordat de gemeente besluit over het Ontwikkelkader, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-03-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-04-2024 Ter inzage legging MER
02-07-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft op hoofdlijnen wat de milieueffecten zijn van het plan en de twee varianten. Het gaat niet in op de ambities van Spoordok en of deze haalbaar zijn met het plan. Ook is onduidelijk of de ambities onderling tot knelpunten kunnen leiden. Dit inzicht moet het milieueffectrapport wel geven. Het gaat bijvoorbeeld om het vasthouden van (regen)water in het gebied, ook bij piekbuien. Het milieueffectrapport moet inschatten of er in het plan voldoende ruimte is om dit water op te vangen in wadi’s en andere opvangmogelijkheden. Kan het plan de ambitie ‘geen druppel water het gebied uit’ straks waarmaken? De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen voordat de gemeente het Ontwikkelkader vaststelt. Neem daarin ook meer informatie op over het risico op geluidhinder in elk deelgebied. Dit maakt duidelijk of een andere verdeling van woningen over de deelgebieden wenselijk is. De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven het MER op onderdelen aan te gaan vullen voorafgaand aan het besluit over het Ontwikkelkader. De overige onderdelen worden in de volgende fase meegenomen, bij het uitwerken van het Stedenbouwkundig Raamwerk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Suzanne Dijs
ir. Tilly Fast

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
007.1 Plan-MER vanwege kaderstelling
J10 Industrieterrein
J11 Stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra en de aanleg van parkeerterreinen

Bijgewerkt op: 02 jul 2024