419. Zuidwestelijke randweg (S11/N54, later N211) in Wateringen

De voorgenomen activiteit betreft de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg Den Haag (N211/N54) in de gemeente Wateringen. Het gaat om een 2 × 2 strooks autoweg met een ont werpsnelheid van 80 km/uur. De tracébesluiten voor de N211 en N54 zijn zonder m.e.r. genomen, omdat destijds werd aangenomen dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig was. Conform de EG-richtlijn milieueffectrapportage is de activiteit echter wel m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-plicht geldt hier de vaststelling van het bestemmingsplan. De reikwijdte van de alternatieven was daardoor echter beperkt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-04-1992 Datum kennisgeving
15-04-1992 Ter inzage legging van de informatie
12-06-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-05-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-1993 Kennisgeving MER
02-06-1993 Ter inzage legging MER
13-08-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In april 1993 werd het MER ingediend bij het bevoegd gezag. Na overleg tussen de initiatiefnemer en de gemeente Wateringen is een nieuwe keuzemogelijkheid, de zogeheten 'tussenvariant' ontwikkeld. Deze tussenvariant bevat elementen van het meest milieuvriendelijke alternatief. 

Informatie over deze variant is in een aanvullende notitie op het MER opgenomen. De tussenvariant werd daarna in plaats van de voorgenomen activiteit opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Marijke Drees
drs. Adrie de Jong
ir. Paul Langeweg
ir. Meijer

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Wateringen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018