437. Afvalverwerking A. de Jong Milieutechniek b.v. Gorinchem

A. de Jong Gorcum Milieutechniek B.V. heeft in verband met groei van haar activiteiten haar inrichting verplaatst naar het industrieterrein Avelingen-West te Gorinchem. Het gaat om een inrichting voor het inzamelen, bewerken, (tijdelijk) opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, olie/water/slibmengsels en materiaal afkomstig van calamiteiten. Het bedrijf is in begin 1993 overgenomen door Spitman Chemie B.V., dochter van BFI.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-1992 Datum kennisgeving
08-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
11-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-06-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-06-1993 Kennisgeving MER
22-06-1993 Ter inzage legging MER
08-09-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies is benadrukt, dat gezien de matige kwantitatieve uitwerking in het MER van enkele onderdelen monitoring/evaluatie achteraf van essentieel belang zal zijn. Vooral indien het bedrijf in de toekomst eventueel andere soorten afval dan de nu gebruikelijke olie/water/slibmengsels gaat bewerken, zullen de emissies van een aantal stoffen, zoals aromatische en andere vluchtige koolwaterstoffen en aƫrosolen, door monitoring moeten worden bewaakt en indien noodzakelijk zouden passende maatregelen moeten worden getroffen.

In de ontwerp-beschikkingen is deze monitoring/evaluatie door duidelijke evaluatieverplichtingen verwoord.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Hans Heuer

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Spitman chemie b.v. (voorheen A. de Jong Gorcum Milieutechniek b.v.)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018