474. Verwerking van chemisch afval bij ATF te Drachten

Het is de bedoeling om (oplosmiddelhoudende)gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huisvuil in te zamelen, te bewaren, op te bulken en te be- en verwerken en om (afval)stoffen af te voeren naar erkende verwerkers en hergebruikers (zie projectnummer 657).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-12-1992 Datum kennisgeving
09-12-1992 Ter inzage legging van de informatie
08-02-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
08-07-1994 Kennisgeving MER
08-07-1994 Ter inzage legging MER
05-09-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
19-05-1998 Kennisgeving MER
19-05-1998 Ter inzage legging MER
02-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b
15-06-1999 Kennisgeving MER
15-06-1999 Ter inzage legging MER
19-08-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De oorspronkelijke startnotitie bevatte niet alleen de cryogene scheidingsinstallatie, maar ook verplaatsing van de huidige inrichting (waaronder het be- en verwerken van olie/wa ter/slibmengsels) aan de Hemmen naar de Lier te Drachten. Deze onderdelen zijn ook in het MER beschreven en hiervoor was vergunning aangevraagd. Het bevoegd gezag heeft echter het MER en de vergunningaanvraag voor deze onderdelen niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens is een nieuwe vergunningaanvraag voor alleen de cryogene scheidingsinstallatie ingediend en aanvaard. In 1997 is een nieuwe aanvullende m.e.r.-procedure afgerond voor de verwerking van oplosmiddelhoudende afvalstoffen (zie projectnummer 657). In 1998 is het MER uit 1994 aangevuld ten behoeve van de verwerking van olie/water/slibmengsels. Voor de onderbouwing van de revisievergunning voor de totale installatie is gebruik gemaakt van de twee reeds bestaande MER’en (uitgebracht in april 1994 en augustus 1996), de hiervoor vastgestelde richtlijnen en de vergunningaanvraag. Deze MER’en zijn gebundeld en opnieuw ter toetsing aan de Commissie aangeboden. Er is geen nieuwe startnotitie en richtlijnenadvies opgesteld. De Commissie constateerde dat de informatie in de MER’en toereikend was voor de onderbouwing van de revisievergunning. Zij constateerde dat de voornemens voor de oprichting van een cryogene scheidingsinstallatie, de verwerking van oplosmiddelhoudende en bewerking van oliehoudende afvalstoffen zoals beschreven in de vergunningaanvraag, milieuvriendelijker worden uitgevoerd dan was voorgenomen ten tijde van het opstellen van de MER’en voor deze activiteiten. Begin 2000 is het bedrijf, voorafgaand aan de nieuwe vergunning, onderworpen aan een zogeheten mca-onderszoek: in dit geval staat mca voor maximum credible accident. Inhet onderzoek werd uitgegaan van het lek raken van een vat met 90% tolueen en 10% methyleenchloride. In de vergunning werden hiervoor aparte voorschriften opgenomen. Bij het mca-onderzoek werd een brand in de opslagloods met het gelijktijdig uitvallen van het blussysteem als een te weinig realistisch scenario beschouwd; de gevolgen en mitigerende maatregelen werden daarom niet in kaart gebracht. Op 12 mei 2000 brak er echter brand uit in de opslagloods van ATF, waarbij een loods met 480.000 kilo chemicaliën in vlammen opging omdat het blussysteem niet goed werkte. De brandweer stond machteloos omdat het schuim binnen de loods elf meter hoog stond. De verklaring van de betrokken overheden dat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou zijn ontstaan, was aanleiding tot veel discussie. De gemeente Smallingerland en de regionaal inspecteur milieuhygiëne hebben in april 2001 de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van deze calamiteit ge vraagd om de bestaande milieuvergunning van ATF te vernietigen zodat aan de nieuwe loods strengere milieueisen kunnen worden opgelegd, gebaseerd op een herzien mca-on der zoek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Brasser
ir. Ab Dirkzwager
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvaltransport Friesland b.v.

Bevoegd gezag
Fryslan
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018