513. Intergemeentelijk Structuurplan Utrecht van het BRU (was RBU)

In het plan gaat het om vaststelling van locaties voor wonen (50.000 woningen + 10.000 reserve), werken (1.110 ha bedrijventerrein, 161,4 ha kantoorvloeroppervlak en 126 ha netto glastuinbouw (voor de verplaatsing uit Vleuten-De Meern naar de Harmelerwaard), recreatie (groen- en natuurgebied) en bijbehorende infrastructuur en nutsvoorzieningen    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-05-1993 Datum kennisgeving
25-05-1993 Ter inzage legging van de informatie
24-08-1993 Advies uitgebracht
Richtlijnadvies Intergemeentelijk Structuurplan regio Utrecht
Toetsing
24-01-1997 Kennisgeving MER
24-01-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-04-1997 Kennisgeving MER
25-04-1997 Ter inzage legging MER
16-06-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies Regionaal Structuurplan (BRU) regio Utrecht

Opmerkingen bij de advisering

Nadat in 1992 de provincie Utrecht een m.e.r.-procedure1 startte voor de aanwijzing van nieuwe woningbouwlocaties in de regio Utrecht (28.500 woningen) voor de periode 1995 – 2005, besloot het Regionaal Beraad Utrecht, dat tot stand kwam op 27 januari 1993, tot de uitvoering van m.e.r. voor een Intergemeentelijk Structuurplan (ISP), omdat het ISP streeft naar de aanwijzing van locaties voor het wonen, werken, de recreatie en glastuinbouw en verder omdat het ISP een planperiode bestrijkt van 1995 tot 2015. Het plangebied van het ISP omvat De Bilt, Bunnik, Houten, Maarssen, Maartensdijk, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Vleuten-De Meern en IJsselstein. De zienswijzen van de provincie en het RBU ten aanzien van de regio Utrecht kwamen overeen voor de periode tot 2005. De provincie was van mening dat nadien geen nieuwe grote bouwlocaties zouden moeten worden gezocht in Utrecht, maar daarbuiten (Flevoland). Het RBU vond daarentegen dat ook na 2005 gebouwd moet kunnen worden in de regio Utrecht. 

Inmiddels was het streekplan Utrecht op 1 juli 1994 vastgesteld met toepassing van m.e.r.2 voor de periode van 1995 – 2005. Daarin zijn voor de stadsregio Utrecht de volgende woningbouwlocaties opgenomen:

● Utrecht/Vleuten-De Meern: 17.000 woningen (met doorgroei ná 2005): de grootste nieuwbouwlocatie van het land, “Leidsche Rijn” geheten;

● Houten-Zuid: 6.000 woningen;

● Nieuwegein/Rijnenburg3: reservelocatie verstedelijking.

Op 1 juli 1996 is de regionale samenwerking tussen de tien RBU-gemeenten opgegaan in het Bestuur Regio Utrecht (BRU), waarin 26 gemeenten deelnemen. Als zogeheten kaderwetgebied heeft het BRU de beschikking over het krachtiger instrument van het Regionaal Structuurplan, dat in tegenstelling tot een ISP directe rechtsgevolgen heeft. De bestuurlijke intentie van de tien gemeenten om het ISP uit te voeren, is vastgelegd in een convenant. Het beleid uit het ISP vormt de inbreng van de tien gemeenten voor het door het BRU op te stellen Regionaal Structuurplan (RSP) voor de 26 gemeenten. De spoedige vaststelling van een RSP is noodzakelijk in verband met de effectuering van de taakstelling in het VINEX-contract. Dit is mogelijk door het met voorrang opstellen van een partieel RSP voor het grondgebied van de tien gemeenten, dat gebaseerd is op het ISP. Het MER voor het partieel RSP is aangepast op basis van het concept-MER dat al gereed was voor het ISP. Op basis van een voorlopig oordeel van de Commissie over het MER is een aanvulling opgesteld. In deze aanvulling werd ingegaan op de omvang van de woningbouwlocatie Rijnenburg in relatie tot de realisering van een hoogwaardig openbaarvervoersysteem. De Commissie was van oordeel dat het MER tezamen met de aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Zij gaf verder in overweging om, indien zou worden besloten tot de aanleg van Rijnenburg, alsnog een MER op te stellen voor de besluitvorming over het eerstvolgende ruimtelijkeordeningsplan.

Het RSP is in juni 1997 vastgesteld; gewacht wordt op de goedkeuring van de provincie die vermoedelijk komt in het voorjaar van 1999.

 

1 Zie project 390. 

2 Zie project 390.

3 De polder Rijnenburg werd later via gemeentelijke herindeling aan Utrecht toegevoegd (per 1 januari 2001).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Deelstra
prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
van Meel
ir. Kees Nije
ir. Sijmons
drs. ing. Piet van Vugt

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bestuur Regio Utrecht

Bevoegd gezag
Bestuur Regio Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007