540. Landinrichting Rijssen

De voorgenomen activiteit betreft de planvorming en uitvoering van een ruilverkaveling voor het gebied Rijssen conform de aan het gebied toegekende ruimtelijke functies. De ruimtelijke gebiedsverdeling van de functies landbouw en natuur heeft al goeddeels plaatsgevonden. Alleen de nadere invulling van enkele ecologische verbindingszones zal nog wel in het kader van de landinrichting worden uitgewerkt. De oppervlakte van het landinrichtingsgebied Rijssen bedraagt circa 3.400 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-09-1993 Datum kennisgeving
10-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
16-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
08-08-1996 Kennisgeving MER
08-08-1996 Ter inzage legging MER
03-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie geconstateerd dat in het MER op enkele onderdelen essentiële informatie ontbreekt, namelijk voor: 

1. de onderbouwing van de effecten;

2. de onderbouwing van de realiteitswaarde van het meest milieuvriendelijke alternatief;

3. de onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief.

In een aanvulling op het MER wordt hierover nadere informatie verstrekt. In de aanvulling is onder andere een aangepaste effecttabel opgenomen. Voor de volgende onderwerpen heeft de Commissie aanbevelingen voor de verdere besluitvorming en planuitwerking geformuleerd:

● Het beschrijven van de mogelijke gevolgen voor het landschap wanneer de in de alternatieven opgenomen landschappelijke maatregelen met vrijwillig karakter niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd;

● Het vastleggen van vervolgafspraken door de provincie Overijssel en de landinrichtingscommissie over de acties die moeten worden ondernomen om zoveel mogelijk maatregelen uit het mma in te passen in het voornemen.

● Het geven van informatie over de wijze waarop bij de keuze van het voorkeursalternatief verschillen in effecten tussen de alternatieven ten opzichte van elkaar zijn gewogen.

In het tussentijds besluit van GS over het voorontwerpplan is opgenomen dat de Landinrichtingscommissie wordt verzocht bij de uitwerking tot ontwerpplan bijzondere aandacht dient te geven aan:

● de realiseringskansen van de beplantingselementen, die op vrijwillige basis gerealiseerd dienen te worden;

● het realiseren van de aanvullende milieumaatregelen, zoals opgenomen in het mma.

Tevens wordt de initiatiefnemer verzocht de aanvulling ter inzage te leggen en daaraan toe te voegen een motivatie voor de keuze van het voorkeursalternatief.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Alfons / Fons Goselink
ir. Han Lörzing
ir. Erik van Slobbe

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijssen

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018