543. Hoofdstuk Verwijdering Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1998 Drenthe

Drenthe moet voor het Provinciaal Milieubeleidsplan een hoofdstuk Verwijdering vaststellen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-09-1993 Datum kennisgeving
09-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
24-06-1994 Kennisgeving MER
24-06-1994 Ter inzage legging MER
11-11-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies dat de informatie in het MER onduidelijk is gepresenteerd en het MER daardoor slecht toegankelijk is. De Commissie adviseert om bij de definitieve besluitvorming de keuzemogelijkheden alsnog te verduidelijken voor die elementen, waarover daadwerkelijk besluitvorming plaatsvindt. 

De in het MER opgenomen uitwerking van locatiekeuzen draagt het karakter van een voorselectie van potentiële locaties waarover in het hoofdstuk Verwijdering geen beslissingen worden genomen. De wijze waarop de voorselectie is uitgevoerd kan naar de mening van de Commissie niet als basis dienen voor definitieve besluitvorming. Te zijner tijd zal bij definitieve besluitvorming alsnog aanvullende informatie verschaft dienen te worden.

In haar besluit is de provincie Drenthe ingegaan op de opmerkingen van de Commissie over de keuzemogelijkheden van de provincie. Zij constateert dat deze inderdaad beperkt zijn aangezien de provincie de landelijke beleidslijnen volgt. Naar haar mening heeft het MER de resterende keuzemogelijkheden voldoende zichtbaar gemaakt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Peter Driessen
drs. Veeken

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018