570. Uitwerkingsplan 4e spaarbekken Biesbosch

Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch heeft het plan een vierde spaarbekken aan te leggen. Het bestemmingsplan 'De Biesbosch' van de gemeente Made en Drimmelen biedt daartoe de mogelijkheid bij de 'Zuiderklip'. Volgens het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Biesbosch vormt aanleg van het vierde spaarbekken op deze locatie echter een belemmering voor de realisering van de doelstellingen van het nationaal park. Er is sprake van een spanningsveld met betrekking tot de toekomstige functie van de huidige reservering 'Zuiderklip': spaarbekken of natuurgebied. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om een locatie te zoeken voor het vierde spaarbekken buiten de grenzen van het nationaal park. De alternatieve locatie voor de aanleg van een spaarbekken dient gelijkwaardig te zijn aan de Zuiderklip. Het gezochte alternatief moet technisch, ruimtelijk, financieel en in het beschikbare tijdsbestek reëel en haalbaar zijn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-1993 Datum kennisgeving
01-12-1993 Ter inzage legging van de informatie
03-02-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-11-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-11-1994 Kennisgeving MER
16-11-1994 Ter inzage legging MER
13-02-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De conclusie in het toetsingsadvies over het MER luidde als volgt: “De Commissie is van mening dat het MER voldoende informatie bevat voor het volwaardig meewegen van het milieuaspect in de besluitvorming over het voornemen”. In het besluit zijn de aanbevelingen van de Commissie uit het toetsingsadvies meegenomen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Han Lörzing
drs. Rob Mooren
ir. Olsthoorn
prof. dr. ir. Isaak Zonneveld

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.2 tot 1-4-2011: Aanleg waterbekken of stuwmeer, inhoud >= 10 miljoen m3
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018