582. Zandwinning Amstelmeer

Het voornemen betreft het winnen van zeven miljoen m3 zand met behulp van zelfzuigende schepen uit de bodem van het Amstelmeer met een jaarlijkse productie van een miljoen m3. De zandwinning zal plaatsvinden in een deel van het meer met een maximale oppervlakte van 160 ha. en met een maximale diepte van 14 meter onder de waterspiegel.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-1994 Datum kennisgeving
20-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
08-03-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-06-1995 Kennisgeving MER
01-06-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-09-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-10-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening dat het MER tekort schoot in het beschrijven van het aquatisch systeem. De initiatiefnemer heeft daarop een aanvulling geschreven. Het MER tezamen met deze toelichting geven voldoende informatie om het bevoegd gezag in staat te stellen het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. 

Bij de verlening van de vergunning ingevolge de Ow is als voorwaarde gesteld de opstelling van een waterhuishoudkundig plan. In dit plan zal moeten worden aangegeven hoe de hydrologische aspecten gemeten en gecontroleerd moeten worden.

De gemeenteraad van de gemeente Wieringen heeft beroep ingesteld tegen het besluit ingevolge de Wet milieubeheer ondermeer omdat het opgestelde MER niet correct dan wel onvolledig (met name met betrekking tot het meten van het aantal vogels, de troebelheid en de algengroei in het Amstelmeer) zou zijn. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het verzoek afgewezen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Heijnen
dr. John Meulemans
ir. Rodewijk

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amstelzand B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007