634. Be-/verwerking mest Helvoirt, Gemert, Bergeyk, Baarle Nassau, Uden

De Mestwerk Noordelijk Peelgebied B.V. i.o., Mestwerk Zuidelijk Peelgebied B.V. i.o., Mestwerk Oostelijke Kempen B.V. i.o., Mestwerk Westelijke Kempen B.V. i.o. en Mestwerk de Meijerij B.V. i.o. hebben het voornemen om dunne mest, bestaande uit kalver- en zeugenmest en mest uit zogeheten groenlabelstallen, in respectievelijk Uden, Gemert, Bergeijk, Baarle-Nassau en Helvoirt te bouwen. De capaciteit van elke afzonderlijke bewerkingsinstallatie zal 135.000 ton/jaar bedragen. De Coöperatieve Vereniging voor Mestbe- en -verwerking U.A. te Uden treedt op als initiatiefnemer namens de toekomstige exploitanten van de be- en verwerkingsinrichtingen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-08-1994 Datum kennisgeving
19-08-1994 Ter inzage legging van de informatie
19-10-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
09-02-1996 Kennisgeving MER
09-02-1996 Ter inzage legging MER
12-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
13-12-1996 Kennisgeving MER
13-12-1996 Ter inzage legging MER
03-02-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies heeft de Commissie zich beperkt tot de aangevraagde vergunning voor de installatie te Uden, de aanvragen voor de andere installaties worden op een later tijdstip ingediend.  

In de voorschriften van de Wm-vergunning zijn elementen en gegevens opgenomen die benodigd zijn om de evaluatie te kunnen uitvoeren en welke bijdrage van de initiatiefnemer wordt verwacht. De evaluatie van de effecten van de onderhavige activiteit zal plaatsvinden op basis van de parameters die via monitoring worden verkregen.

Ten behoeve van het evaluatieonderzoek zijn in art. 5 en 7 van de Wvo-vergunning onderzoek-, meet- en rapportageverplichtingen opgenomen om de benodigde gegevens te verzamelen. Voor wat betreft de termijn waarbinnen verslag gedaan zal worden van het evaluatieonderzoek is aansluiting gezocht bij de termijn voor het evaluatieonderzoek in het kader van de Wm-vergunning. Binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergunning zal verslag worden gedaan van de werkelijke milieueffecten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
dr. ir. Bram Klapwijk
ir. Schepman

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging van Mestbe- en verwerking U.A.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Waterschap de Aa
Waterschap de Dommel
Waterschap de Maaskant
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018