668. Woningbouw Schuytgraaf (Driel-Oost/Arnhem)

De gemeente wil op de locatie Schuytgraaf ten zuidwesten van Arnhem de gefa seerde bouw van circa 6.500 woningen mogelijk maken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-01-1995 Datum kennisgeving
18-01-1995 Ter inzage legging van de informatie
23-03-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
02-11-1998 Kennisgeving MER
02-11-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-11-1998 Kennisgeving MER
02-11-1998 Ter inzage legging MER
21-01-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie dat in het MER en het ontwerp bestemmingsplan werd aangegeven dat Schuytgraaf voorlopig alleen via de N837 zal worden ontsloten. De Commissie was van mening dat de milieugevolgen van de varianten waarbij naast de centrale ontsluiting via de N837 sprake is van een tweede ontsluiting, aan respectievelijk de noord- dan wel zuidkant van het plangebied, in het MER onvolledig en te summier waren beschreven. Aangezien uit het MER bleek dat de kans groot is dat er zich bij één centrale ontsluiting van Schuytgraaf binnen de bestemmingsplantermijn capaciteitsproblemen op het stedelijke wegennet kunnen voordoen, kwam de Commissie tot de conclusie dat er sprake was van een essentiële tekortkoming. De Commissie adviseerde de gemeente Arnhem hierop om in een aanvulling op het MER inzicht te geven in de milieugevolgen van de verschillende ontsluitingsvarianten. Tevens adviseerde zij in de aanvulling een nieuwe variant op te nemen waarbij de zuidelijke omleiding niet als een later aan te leggen bypass voor de centrale route wordt beschouwd, maar als een direct aan te leggen hoofdroute (N837) waarop het (auto)verkeerssysteem van Schuytgraaf rechtstreeks wordt aangetakt. De Commissie gaf aan dat de ligging en het functioneren van de zuidelijke omleiding mogelijk geoptimaliseerd zou kunnen worden door de route in deze variant door te trekken tot aan de A352. 

In de aanvulling MER Schuytgraaf is de ontbrekende essentiële informatie alsnog opgenomen. De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies wel dat de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen variant naar haar mening (vanuit verkeerskundig oogpunt) niet als een duurzame oplossing kan worden bestempeld.

De onderhandelingen tussen de gemeente en de ontwikkelaars die grote delen van het plangebied hadden opgekocht duurder langer dan gepland. Daardoor kon niet in 1998 worden begonnen met de bouw van de eerste woningen. Volgens de laatste planning zal de bouw van de eerste woningen plaatsvinden in 2002.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Deelstra
ir. Wim Keijsers
ir. Vermeijden

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arnhem

Bevoegd gezag
Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018