698. Uitbreiding biologische grondreiniging Mourik Groot-Ammers

Mourik wil de verwerkingscapaciteit van de bestaande installatie voor het biologisch reinigen van verontreinigde grond aan de Wilgenweg te Groot-Ammers uitbreiden met 60.000 ton (van 20.000 ton naar 80.000 ton) per jaar en de acceptatiegrens voor aromaten en anorganische verbindingen wijzigen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-05-1995 Datum kennisgeving
24-05-1995 Ter inzage legging van de informatie
24-07-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-06-1996 Kennisgeving MER
13-06-1996 Ter inzage legging MER
08-08-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie is opgesteld in overleg tus sen initiatiefnemer en bevoegd gezag. In het kader van het project ‘MER-op-maat’ is bij de startnotitie reeds een duidelijke inperking van relevante onderwerpen aan ge geven, die door de Com mis sie (vrijwel geheel) is over ge no men. Gezien de uitgebreidheid van de infor ma tie in de start notitie vroeg de Com mis sie in een kort ad vies vooral om de informatie die in aanvulling daarop nog moest wor den verschaft. De vastgestelde richtlijnen volg den dit ad vies. 

Uit het opgestelde MER bleek dat enkele punten uit het meest milieuvriendelijke alternatief in het voorkeursal ter natief zijn overgenomen.

De Com mis sie oordeelde dat het MER voldoende in for ma tie biedt voor de be sluit vor ming en gaf het be voeg de ge zag enkele suggesties voor onderwerpen in het eva lu a tie programma, in het bijzonder over de bedrijfsvoering in zake het opmengen van partijen te reinigen grond. Ver der constateerde de Com mis sie dat het MER uit gebreider was, dan zij zich bij ‘MER-op-maat’ had voor gesteld.

In het besluit is duidelijk ingegaan op de sug ges ties van de Com mis sie. Het behandelt de uit te voeren eva luatie, wat betreft onderwerpen en termijnen. Evaluatie zal plaats vinden drie jaar na inwerkingtreding van de ver gunning. De vergunning is in verband met de aan we zi ge leemten in kennis over het reinigingsproces voor een pe riode van vijf jaar verleend. Onder meer tegen deze laats te bepaling is door de initiatiefnemer bezwaar aan ge tekend.

Het besluit is door de rechter vernietigd omdat deze oordeelde dat ten onrechte geen Wvo-vergunning was aangevraagd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cazemier
dr. Jan Joziasse

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mourik Groot-Ammers B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007