714. Verwerking kwikhoudende fluorescentiepoeders Philips Lighting Maarheeze

Philips Lighting wil een installatie bouwen voor het verwerken van kwikhoudende fluorescentiepoeders uit gasontladingslampen op het industrieterrein de Engelsman, dr. A.F. Philipsweg 1 te Maarheeze. De maximale bewerkingscapaciteit die is aangevraagd, bedraagt circa 35 ton fluorescentiepoeder per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-07-1995 Datum kennisgeving
21-07-1995 Ter inzage legging van de informatie
15-09-1995 Advies uitgebracht
Toetsing
08-04-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-1997 Kennisgeving MER
18-04-1997 Ter inzage legging MER
17-06-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naast de bewerking van fluorescentiepoeders afkomstig uit fabricage-uitval van eigen productie gaat het tevens om verwerking van eindelevensduur-TL-lampen van Philips en in beperkte mate van andere producenten. 

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Zij doet wel aanbevelingen voor de besluitvorming ten aanzien van de restemissie van kwik naar de lucht, verwerking van afvalwaterstroom in de fosfaat producerende industrie en monitoring en evaluatie achteraf.

In de beschikkingen zijn evaluatieverplichtingen opgenomen, met name ten aanzien van de kwikemissie naar de lucht en van enkele leemten in kennis (nader onderzoek). Binnen twee jaar na het van kracht worden van de beschikkingen dienen de benodigde gegevens aan bevoegd gezag te worden aangeboden.

In maart 2001 is de MER-evaluatie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een aantal wijzigingen zijn ten opzichte van de beschrijving in het MER. Het mma (koolstoffilter) is toegepast. De volledige vergunde capaciteit is niet benut doordat de verwerking prijstechnisch niet interessant genoeg is. De milieueffecten bij volledige benutting blijven een leemte in kennis.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aurich
ir. Henk Buijtenhek

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Philips Lighting B.V. Deurne/Maarheeze te Maarheeze

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Waterschap 'De Dommel'

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018