725. VINEX-locaties Noordrand 2 en 3 (Stadsregio Rotterdam)

Het gaat bij dit project om de ontwikkeling van 12.000 woningen met bijbehorende voorzieningen en 80 - 100 ha be drij venterrein, waarvan 25 ha voor 50.000 m2 kantoorop per vlak te   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-09-1995 Datum kennisgeving
06-09-1995 Ter inzage legging van de informatie
08-11-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-02-1997 Kennisgeving MER
27-02-1997 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
28-08-1997 Kennisgeving MER
28-08-1997 Ter inzage legging MER
14-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voorafgaand aan deze m.e.r.-procedure is een Kadernota m.e.r. opgesteld. Deze nota verwoordt het gemeenschappelijke regionale uitgangspunt voor de verschillende m.e.r.-plichtige VINEX-woningbouwlocaties in de stadsregio Rotterdam. De Kadernota m.e.r. geeft inzicht in het locatiekeuzeproces van de VINEX-locaties en de (milieu-)argumenten die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Tevens geeft de Kadernota een aantal specifieke milieuaandachtspunten die zullen worden betrokken bij de verdere planvorming.  

Het advies voor richtlijnen bevatte een voorzet voor de wijze waarop in het MER op zinvolle wijze kon worden omgegaan met alle onzekerheden die er in en rondom het plangebied spelen en welke alternatieven en varianten in dit verband het meest relevant zijn. Tevens werd extra aandacht besteed aan duurzaamheidsaspecten.

Bij de toetsing was de Commissie van mening dat het MER op een aantal punten onvolledig was. Aanvullingen zijn gevraagd op de punten geluid, verkeer en water. Tevens merkte de Commissie op dat de reikwijdte van de m.e.r. beperkt was, omdat diverse besluiten op het planniveau waaraan de m.e.r. was gekoppeld, reeds in een eerder stadium waren genomen.

De Commissie oordeelde dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bevatte voor de besluitvorming en wees tevens op de positieve opmerkingen bij de beoordeling van het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
drs. Buffing
ir. Frans de Haas
ir. Wim Keijsers
ir. van Willigenburg

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stadsregio Rotterdam

Bevoegd gezag
Stadsregio Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007