745. Seismische activiteiten in de oostelijke Waddenzee

In de Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee is bepaald dat de "toelaatbaarheid van seismisch onderzoek buiten de in concessie uitgegeven gebieden zal worden afgewogen, nadat terzake éénmalig een vrijwillige milieueffectrapportage is opgesteld". Het voornemen betreft seismisch onderzoek in het oostelijk deel van de Waddenzee.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-01-1996 Datum kennisgeving
23-01-1996 Ter inzage legging van de informatie
22-03-1996 Advies uitgebracht
richtlijnadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie m.e.r. ging er bij de advisering van uit dat de m.e.r. primair zou moeten worden gericht op de vraag wat de beste uitvoerbare technieken ter voorkoming en/of beperking van negatieve milieueffecten zijn.

Omdat er voor het bepalen van de ernst van bijvoorbeeld verstoring voor fauna en schade aan de bodem geen officiële, algemeen aanvaarde toetsingscriteria bestaan, geeft de Commissie in haar advies een voorstel voor praktische operationele criteria op basis waarvan naar haar oordeel de ernst van de milieugevolgen kan worden bepaald.

Het MER is nooit opgesteld en de procedure is daarmee gestaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
drs. Rob Lambeck
dr. Berend Scheffers
drs. Schroot

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Bevoegd gezag
Groningen
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jan 2008