789. Verbetering Waaldijk, traject Tuil - Haaften

Het 3 kilometer lange dijktraject Tuil − Haaften voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het polderdistrict heeft daarom een dijkverbeteringsplan ontwikkeld voor dit deel van de Waaldijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-05-1996 Datum kennisgeving
29-05-1996 Ter inzage legging van de informatie
25-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-04-1997 Kennisgeving MER
16-04-1997 Ter inzage legging MER
12-06-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat in het MER een goede systematiek is gevolgd, hetgeen heeft geleid tot een helder en duidelijk rapport. De visualisatie in tekeningen en kaarten vindt de Commissie zeer goed. Bij de ontwikkeling van oplossingen is goed rekening gehouden met het milieu. De uiteindelijke keuze van het voorkeursalternatief is op inzichtelijke wijze gemaakt. Wel ziet Commissie meer mogelijkheden dan in het MER beschreven om de ecologische infrastructuur langs de dijk te versterken door bij de dijkverbetering meer aandacht te besteden aan de aard van de toplaag van de dijktaluds en het toepassen van een natuurgericht beheer. Dit punt wordt in het advies verder uitgewerkt. 

In de Nota van aanbieding’ bij het vastgestelde plan gaat het Polderdistrict in op de door de Commissie gemaakte opmerkingen. Daarbij geeft het Polderdistrict aan dat er meer mogelijkheden voor het sparen en tot ontwikkeling brengen van de ecologische waarden zullen worden benut dan in het MER vermeld staan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Jacques Leemans
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Tieler en Culemborgerwaarden

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007